Woonzorglocatie De Meerlhorst

Privacyverklaring

Domus Valuas hecht veel waarde aan uw recht op privacy en aan de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. Domus Valuas behandelt persoonsgegevens daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk, veilig en in overeenstemming met de toepasselijke (privacy-) wetgeving worden behandeld.

Waarvoor verwerkt Domus Valuas uw persoonsgegevens?

 • Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 • Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
 • Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen:
 • Om u te informeren over diensten en activiteiten;
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 • Het afhandelen van informatieaanvragen;
 • Het uitvoeren van (cliënt-) tevredenheidsonderzoeken;
 • Het verbeteren van de website en de dienstverlening;
 • Het uitvoeren van marketingactiviteiten;
 • Verzenden van (nieuws-) brieven;
 • Om eventuele klachten correct te behandelen.

Domus Valuas mag de persoonsgegevens verwerken op grond van:

 • Toestemming die door u is afgegeven;
 • Uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • De behartiging van gerechtvaardigde belangen van Domus Valuas of van een derde.

Gerechtvaardigde belangen van Domus Valuas kunnen zijn:

 • Beveiliging van de gebouwen en eigendommen van Domus Valuas;
 • Beveiliging en beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur aan derde(n); Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van de gastenwifi;
 • Fraudepreventie. Controle op de logging van informatiesystemen. Bijvoorbeeld het internetverkeer;
 • Kwaliteits- en trainingsdoeleinden;
 • Interne audits om de kwaliteit van de zorg te verbeteren;
 • Onderzoek.

Werkwijze van een onafhankelijke klachtenfunctionaris:

De klachtafhandeling vanaf het moment dat de klager zich wendt tot de Klachtenfunctionaris verloopt als volgt:

 • Indien klager zich wenst te laten adviseren en/of bijstaan bij het formuleren van een klacht dan zal de Klachtenfunctionaris klager hierin adviseren en/of bijstaan;
 • Nadat de klacht is ingediend zal de Klachtenfunctionaris starten met het onderzoeken van de klacht en bemiddelen bij een oplossing;
 • De Klachtenfunctionaris neemt contact op met beide partijen (klager en zorgaanbieder/zorgverlener)en past hoor en wederhoor toe;
 • De Klachtenfunctionaris draagt zorgt voor de organisatie van de bemiddeling;
 • Alle informatie die binnen de bemiddeling wordt uitgewisseld blijft vertrouwelijk, tenzij daarover andere afspraken worden gemaakt met de direct betrokkenen;
 • De Klachtenfunctionaris maakt geen inhoudelijk verslag, maar wel een verslag over de voortgang van het proces en de gemaakte afspraken;
 • Indien door de bemiddeling een oplossing is bereikt tussen klager en zorgaanbieder, dan wordt deze oplossing schriftelijk vastgelegd in een mail van de Klachtenfunctionaris aan beide partijen, die dit vervolgens dienen te bevestigen;
 • Indien ondanks bemiddeling door de Klachtenfunctionaris geen oplossing is bereikt tussen klager en zorgaanbieder, bespreekt de Klachtenfunctionaris met klager welke mogelijkheden er verder zijn.
 • Indien het doel van de klacht niet is bereikt, dan zal de Klachtenfunctionaris de klager wijzen op de mogelijkheid om het geschil, na verdere afhandeling door zorgaanbieder, voor te leggen aan de geschilleninstantie waar de zorgaanbieder bij is aangesloten.

Landelijke geschillencommissie

Is de klacht van dien aard dat deze binnen de organisatie en met de onafhankelijke Klachtenfunctionaris niet kan worden opgelost, dan kan de bewoner zich wenden tot de Geschillencommissie Verzorging, Verpleging en Geboortezorg. Meer informatie hierover is te vinden op www.geschillencommissie.nl

Landelijke Geschillencommissie VVG
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
070-310 53 80

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Domus Valuas werkt samen met een aantal organisaties die diverse werkzaamheden verricht. U kunt hierbij denken aan een ICT-leverancier, een CRM-beheerder en een organisatie die de klanttevredenheidsonderzoeken uitvoert. Voor deze bedrijven gelden dezelfde eisen en uitgangspunten zoals in deze privacyverklaring zijn vastgelegd.

Is het noodzakelijk om persoonsgegevens aan Domus Valuas te verstrekken?

Domus Valuas vraagt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de desbetreffende doeleinden. Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met Domus Valuas te sluiten. Indien u geen gegevens wenst te verstrekken, is het niet mogelijk om gebruik te maken van onze zorgverlening en/of diensten.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Domus Valuas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk op grond van geldende wet- en regelgeving. Op grond van artikel 7:454 BW worden persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst 15 jaar na vervaardiging daarvan bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. Andere persoonsgegevens, waaronder financiële gegevens, worden maximaal 7 jaar na het einde van de zorgovereenkomst bewaard.

Hoe beveiligt Domus Valuas uw persoonsgegevens?

Om persoonsgegevens tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking te beveiligen zijn er technische en organisatorische maatregelen genomen. Er zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van data als vertrouwelijke informatie. Iedereen die toegang tot deze gegevens heeft, is gehouden tot de geheimhoudingsplicht. Domus Valuas verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van de organisaties die in haar opdracht gegevens verwerken en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de door Domus Valuas verwerkte persoonsgegevens?

 • Inzagerecht: U heeft het recht de door Domus Valuas verwerkte persoonsgegevens in te zien.
 • Correctie- en verwijderingsrecht: U heeft het recht uw gegevens te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.
 • Recht van bezwaar: Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens.
 • Recht op beperking: U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Domus Valuas de verwerking van uw gegevens tijdelijk ‘bevriest’.

U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 • In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 • Indien gegevens gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;
 • Indien Domus Valuas de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;
 • In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u aan Domus Valuas verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor ‘papieren’ verwerkingen). U bent vrij de gegevens vervolgens door te geven aan een andere organisatie.

Intrekken van toestemming

Indien wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming dan heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken en zullen alle redelijke stappen ondernemen om huidige verwerkingen te verwijderen van o.a. (online) media.

Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen u erop dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat Domus Valuas aan een verzoek geen gehoor kan geven, bijvoorbeeld als uw gegevens zijn of worden verwerkt op grond van een wettelijke verplichting. Domus Valuas zal ieder verzoek afzonderlijk beoordelen. Mochten wij aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan wordt dit met een motivatie aan u kenbaar gemaakt. U kunt zich vervolgens in dat geval tot de rechter wenden. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor (direct) marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Identificatie

Domus Valuas kan bij alle vragen en verzoeken om uw identiteit vragen. Dit doet Domus Valuas om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstrekt of dat ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in de persoonsgegevens.

Heeft Domus Valuas een Functionaris Gegevensbescherming?

Domus Valuas heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Deze functionaris houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert het bestuur van Domus Valuas over de privacy naleving.

Heeft u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Domus Valuas?

Als u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Domus Valuas dan stellen we het op prijs om dat zo spoedig mogelijk van u te vernemen. We zullen dan ons uiterste best doen om deze klacht op te lossen. U kunt uw klacht sturen naar info@domusvaluas.com. Als u er met ons niet uitkomt dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijziging van de privacyverklaring

Domus Valuas kan deze privacyverklaring wijzigen.

De website van Domus Valuas

In het kader van onze online dienstverlening legt Domus Valuas gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid om een brochure op te vragen of om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Hiervoor is het nodig dat u bepaalde persoonsgegevens dient te verstrekken op eigen initiatief. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij Domus Valuas daartoe verplicht is op grond van de wet, op grond van uitvoering overeenkomst, rechterlijke uitspraak of u hiermee heeft ingestemd.

Bezoekgegevens

Op onze website www.domusvaluas.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachines. Deze gegevens worden gebruikt om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan Domus Valuas haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Cookies

Sommige delen van de website van Domus Valuas kunnen cookies bevatten. Cookies zijn kleine stukjes informatie die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan. Met het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Google

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google. Wij gebruiken van dit bedrijf de dienst Google Analytics om inzicht te krijgen in hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Privacy vragen?

Heeft u vragen over hoe Domus Valuas omgaat met uw persoonsgegevens en privacy of wilt u uw rechten uitoefenen, dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij privacy@domusvaluas.com.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Stel uw vraag via onderstaand contactformulier en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Stel een vraag
Netwerkbijeenkomst voor verwijzers